Kindle Paperwhite 1st Generation and 2nd Generation Software Update (version 5.4.3 and 5.4.4)Kindle Paperwhite 1st Generation and 2nd Generation Software Update (version 5.4.3 and 5.4.4)

Software Update

2013 Edition

Kindle Matchbook

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้.

Download Version 5.4.3

  • เพิ่ม การแบ่งโหมดหมู่ ใน Cloud ของผู้ใช้
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการอ่าน PDF ให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับให้การซูม เข้าซูมออก ทำงานได้รวดเร็วยิ้งขึ้น
  • สามารถยกเลิกการสังซื้อหนังสือจากการซื้อที่หนังสือตัวอย่างได้แล้ว
  • สามารถดูบันทึก note ทั้งหมดได้ ในตอนที่เรากำลังอ่าน

2012 Edition

สำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการอัพเดตใหม่ดังนี้.

Download Version 5.4.4

  • เพิ่ม ฟังก์ชั่นเหมือน และปรับคุณสมบัติให้เหมือน 2nd Generation ไม่ว่าจะเป็น Kindle FreeTime, Goodreads on Kindle, Page Flip, Smart Lookup และ Vocabulary Builder
  • เพิ่ม การแบ่งโหมดหมู่ ใน Cloud ของผู้ใช้

Scroll to Top