การติดตั้งภาษาไทยลงบน Nook Simple TouchHow to install Thai font to Nook Simple Touch

ก่อนอื่นให้ โหลดไฟล์ภาษาไทย DroidSans มาก่อน ที่นี้ครับ

และทำการติดตั้ง ADB สำหรับ Android ที่คอมพิวเตอร์ก่อนครับ ดูรายละเอียดตามนี้ครับ

http://www.overclock.net/a/how-to-install-adb-android-debug-bridge

Install thai fonts to NookSimpleTouch Firmware 1.1.2 (Rooted)

ทำการพิมพ์คำสั่งใน CMD ตามนี้ครับ


adb shell mount -o remount rw /system
adb push DroidSans.ttf /system/fonts
adb push DroidSans-Bold.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Bold.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-BoldItalic.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Italic.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Regular.ttf /system/fonts
adb push DroidSansFallback.ttf /system/fonts
adb push DroidSansMono.ttf /system/fonts
adb shell reboot

จะเป็นการ copy font ไปไว้ใน folder /system/fonts ของเครื่อง Nook ครับ

Credit http://worrajak.blogspot.comAt first you must download DroidSans Thai font at Here

And you have to install ADB for Android in your computer, Please see detail at

http://www.overclock.net/a/how-to-install-adb-android-debug-bridge

Install thai fonts to NookSimpleTouch Firmware 1.1.2 (Rooted)

Type command line in CMD, at below


adb shell mount -o remount rw /system
adb push DroidSans.ttf /system/fonts
adb push DroidSans-Bold.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Bold.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-BoldItalic.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Italic.ttf /system/fonts
adb push DroidSerif-Regular.ttf /system/fonts
adb push DroidSansFallback.ttf /system/fonts
adb push DroidSansMono.ttf /system/fonts
adb shell reboot

This is font copying to folder /system/fonts/ in your Nook Simple Touch.

Credit http://worrajak.blogspot.com

Scroll to Top