Warranty Condition

warranty

เงือนไขการประกันของบริษัท eReader(Thailand)  มีเงิอนไขตามนี้

1. ระยะเวลาการประกันมีกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

2.บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กรณีสินค้าใช้งานตามคู่มือการใช้งานอย่างถูกวิธี

3. สินค้าอยู่ภายในระยะเวลา 7 วันแรกหลังจากวันที่ซื้อสินค้า และสินค้าเกิดอาการเสียหายตามคู่มือการใช้งาน อย่างถูกวิธีทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4. การชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

4.1 สินค้าเสียหายเนื่องจากใช้งานผิดวิธี หรือมีการดัดแปลง

4.2 สินค้าเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม จลาจล อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก

4.3 สินค้าเสียหายเนื่องจากตกหล่น โดนน้ำ ความร้อน ความชื้น แมลง

4.4 สินค้าถูกซ่อมแซม ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่นมาก่อน

4.5สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความเลิ่นเล่อของผู้ใช้งาน

5. ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนสินค้า ที่ใช้แล้ว หรือทำการแกะกล่อง

6. กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัท แต่สินค้ายังอยู่ในระยะเวลา 1 ปีของการประกัน บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ให้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 30% ของราคาสินค้า และใช้เวลาโ ดยประมาณ 14-20 วัน

 

Warranty Condition

1. Warranty for one year from the date of purchase.

2. The Company will provide the repair of the product without charge, when using in accordance with its manual correctly.

3. Within 7 days after the date of purchase. If product damaged according the manual ,we will replace a new product without charge.

4. We is neither responsible for the following deflective

4.1 Products damaged due to abuse or modification.

4.2 Products damaged due to natural disasters, war, riot, accident, fire, lightning, power outage over.

4.3 Products damaged due to water, heat, humidity, insects.

4.4 Products damaged due to repaired or modified by others.

4.5 Products damaged due to accidents or improvidence.

5. The Company do not accept to return the product which used or opened the box.

6. If the product is not under warranty, but it is still in the 1 year of warranty. The company will replace the new product that cost is 30% of the price of product and take approximately 14-20 days.